Sedinta Camerei Deputatilor din 5 mai

Viziunea apendicelui cartofului

Doamna preºedinte, Stimaþi colegi, Se spune cã, în vremuri de restriºte, omul reuºeºte sã gândeascã mai concentrat, mai aplicat ºi mai eficient. Evenimentele din ne-au obligat sã identificãm mecanisme ºi trasee în mãsurã sã ne patroneze mersul de la dictaturã la democraþie, de la partidul unic la multipartitism, de la economia centralizatã la începuturile economiei de piaþã, sã restituim dreptul la existenþã al proprietãþii.

Avem, cu siguranþã, fiecare dreptul de a ne raporta la câte s-au întâmplat în aceste douã decenii, de a emite judecãþi, de a face aprecieri, de a exprima insatisfacþii.

Dar, aº spune, citând spusele unui lider cunoscut, nu am venit la acest microfon pentru a mã cantona în trecut, ci pentru a încerca sã enunþ unele frãmântãri care privesc viitorul nostru viziunea apendicelui cartofului români.

Trãim cu sufletul la gurã anotimpul unei crize care a pus pe jar întreaga omenire. Þãrile mari sau mici îºi gândesc mãsuri de naturã a preveni pe cât posibil catastrofe potenþiale. Urmãresc cu multã atenþie zbaterile de la noi legate de aceastã crizã ºi mi-aº dori, ca fiecare dintre noi, sã putem constata cât mai curând posibil cã unda de ºoc ce ne urmãreºte a trecut fãrã a lãsa semne de naufragiu.

Linguee Apps

Caut sã mã lãmuresc în ce mãsurã, absorbiþi de presiunea crizei ºi de potenþiale efecte pe termen apropiat ori îndepãrtat, în ce mãsurã, spun, ne rãmân îndeajuns resurse pentru a vedea ce avem de fãcut ºi dupã ce actuala grad asupra viziunii sale și va trece ºi viaþa trebuie sã revinã la normal.

Ce înseamnã, în cazul de faþã, normal? Oricât de apãsãtoare se dovedeºte ziua de azi, în mod imperios necesar trebuie sã-þi proiectezi, în toate datele ei, ziua de mâine.

mâncare bună pentru vedere cele mai simple exerciții pentru restabilirea vederii

Ar fi ºi semnalul evident al faptului cã, preocupaþi sã soluþionãm inconvenientele provocate de criza economicã, nu ne-am lãsat copleºiþi de componenþa psihologicã, iminentã de cele mai multe ori, dar la fel de bine, în multe împrejurãri, parabilã. Motive sã ne pãstrãm optimismul am avea.

Este drept, ne viziunea apendicelui cartofului atenþia o seamã de analize ºi comentarii care doresc sã ne sugereze cã actuala crizã s-ar prelungi în România dincolo de hotarele acestui an, atentând chiar la durata anului Se vorbeºte de o prãbuºire a monedei noastre naþionale pe piaþa valutarã.

Nu poþi rãmâne insensibil la astfel de semnale, câtã vreme sunt introduse cu aplomb în circuit de persoane din sfera academicã. Dar nici nu se face sã ignorãm pãrerile autorizate ale Bãncii Naþionale, care ne trage de mânecã protector. Condiþia pentru recesiune o reprezintã creºterea negativã a p. Nu suntem în situaþia de a înregistra asemenea stare de lucruri. Evoc aceste detalii nu pentru a mã erija în poziþia de administrator de calmante ieftine, când totul se manifestã atât de ameninþãtor în jur, în ograda noastrã ºi peste tot în lume.

O fac cu gândul sã subliniez pãreri autorizate cum cã avem ºanse sã ne extragem întregi din carapacea crizei prin care trecem.

Povestea cartofului

În consecinþã, se iveºte ca necesarã ºi posibilã privirea în perspectivã, demers naþional viziunea apendicelui cartofului implicã participarea tuturor vectorilor de competenþã, autoritate ºi maximã eficienþã. Voi fi atenþionat cã existã preocupãri de mai multã vreme în aceastã direcþie, la aceastã orã putând fi consultate dosare întregi alcãtuite din studiile consacrate dezvoltãrii durabile a României. La o seamã de activitãþi cu astfel de caracter am fost invitat ºi eu, e drept, mai degrabã ca exponent al societãþii civile.

viziune la 9 ani există o viziune de minus 30

Nu mã aflam în Parlament în acei ani. Prin urmare, ºtiu cât de cât cum stau lucrurile. Când m-am decis sã vã supun atenþiei consideraþiile mele de azi, am pornit de la nevoia simþului realist ºi pragmatic în toate câte gândim viziunea apendicelui cartofului vrem sã construim. Cu cât vom grãbi ieºirea noastrã din sfera dezbaterilor ºi vom ajunge în planul mãsurilor de naturã sã concretizeze doctrine, prognoze, posibilitãþi teoretice, cu atât vom avea posibilitatea noi, ºi cei de dupã noi, sã ºtim încotro mergem, cu ce gânduri, cu ce aºteptãri.

Aºadar, pledez pentru urgentarea unui program de dezvoltare durabilã a României, cu orizonturi tangibile cât mai îndepãrtate, cu puncte de staþie aproximate în cunoºtinþã de cauzã ºi mai ales cu indicarea vehiculelor de viziunea apendicelui cartofului, a locomotivelor capabile sã se înscrie în traseele indicate ºi, pe cât posibil, în graficele antamate.

În fond, a ºti acum chipul României din anul nici nu este posibil.

Copiii noºtri vor bate atunci la porþile vârstei a III-a. Motivaþia existã ºi sentimental, nu doar din punctul de vedere al rãspunsurilor faþã de societate. Personal, sunt tentat sã avansez urmãtoarele puncte de reflecþie pentru acea Road Map - hartã cu traseele posibile de parcurs, urmãtoarele: Abordarea planului anticrizã în integralitatea lui, ca parte integrantã a Planului de dezvoltare durabilã a României, întrucât de forma, conþinutul ºi efectele sale depind în mod direct prin recul, amendamentele ce vor trebui aduse oricãrui program evolutiv al societãþii româneºti; Definirea cu claritate ºi prezentarea pânã în detaliu a rolului pe care industrializarea, ca pârghie de rang superior în asigurarea progresului oricãrei þãri, urmeazã sã-l îndeplineascã în urmãtoarele decenii.

Am preluat de la þãrile industrializate, încã din secolul viziunea apendicelui cartofului XIX-lea paradigma dezvoltãrii întemeiatã pe industrie.

Camera Deputatilor

Am înregistrat în punctul de culme al dezvoltãrii României, datorat configurãrii unei industrii puternice, sprijinitã pe încurajarea iniþiativei private în materii prime ºi de capital accesibile pe o priceputã ºi susþinutã activitate de calificare ºi specializare în þarã ºi strãinãtate a forþei de muncã. Nu neapãrat din nevoia de a polemiza cu sintagma "mormanelor de fier vechi", am sã amintesc cã a existat în România postbelicã o puternicã industrie, ca bazã pentru schimbarea înfãþiºãrii unui mare numãr de aºezãri din þarã.

Metalurgia, mineritul, construcþia de maºini, energetica, electrotehnica ºi electronica, producþia de energie electricã, bunurile de consum, prelucrarea lemnului au reprezentat, la vremea lor, în condiþiile ºtiute, puncte de susþinere viziunea apendicelui cartofului produsului naþional.

Ele au fãcut posibil ca exportul sã joace la rându-i un rol însemnat în dimensionarea bugetului de stat. Sper sã fiu înþeles cã recurg la aceste viziune plus 2 ce este la îndemâna oricui nu pentru a sugera priviri spre trecut. O fac cu gândul cã orice pas spre viitor devine posibil doar în mãsura în care România va putea dispune de o industrie cu realã forþã productivã ºi competitivã.

viziunea apendicelui cartofului

Influxul de capital, proiectele de finanþare europene, încurajarea investiþiilor autohtone se cer amplasate într-un cadru funcþional, care sã þinã cont de nevoia ocupãrii forþei de muncã, de intenþiile în planul dezvoltãrii al regiunilor, judeþelor ºi localitãþilor.

Sã nu ne temem sã privim mãcar acum adevãrul în faþã. S-a ajuns ca un oraº precum Braºovul, unul din stâlpii industriali ai României, sã cunoascã statutul depreciativ de localitate vacuumizatã de producãtori semnificativi.

Dar ce punem în loc? Trãim alt moment decât cel de dupã rãzboi. Ne guverneazã alte reguli, alte principii, alte pretenþii. Dar de tractoare avem nevoie ºi azi. Dar de unde atâþia bani sã cumperi totul de la strãini? Avem de privit cu ochi mãriþi la toate câte se întâmplã în agriculturã româneascã, cu gândul la ce se viziunea apendicelui cartofului întâmpla în aceastã zonã de exprimare a poporului român.

este posibilă restabilirea vederii în glaucom acuitatea vizuală a fiecărui ochi

Suntem în Uniunea Europeanã ºi normele lor de comportament au devenit ºi pentru noi obligatorii. Dar, domnilor colegi, umblãm prin þarã ºi vedem cum stau lucrurile la "botul calului" cum se spune. Vedem cine lucreazã astãzi ogorul, cu ce apucã sã facã toate câte are de fãcut acel sãtean, de regulã în vârstã ºi lipsit de unelte, din câte ar avea nevoie. Când, de bine de rãu, ajunge la piaþã, se vede stând în rând cu intermediarul firmelor de peste mãri ºi þãri, cu produse decupate din cataloage de reclamã.

cum se restabilește vederea după laser

Asta e piaþa! Dar, el, þãranul, ce vinã are cã s-a nãscut în România ºi nu în altã parte?

Cum îl sprijinim sã-ºi ducã zilele corect, în demnitate ºi cu ºansa de a-ºi valorifica tot ce are cât se poate mai bine? Reindustrializarea ºi "europenizarea agriculturii" iatã douã din obsesiile acestei perioade, la care meritã sã meditãm cât e ziua de mare. Poate chiar ºi în somn.