Masajor pentru ochi cu termoterapie, magnetoterapie și muzicoterapie

Restaurarea completă a vederii în just

Masajor pentru ochi cu termoterapie, magnetoterapie și muzicoterapie

ORDIN nr. Aceasta este forma actualizată de S. În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII.

miopia viziunii ce este

Descrierea grupelor majoreI. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.

Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupaţiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia grupă majoră, subgrupă majoră, grupa minoră şi de bază.

Preț la tratamentul cataractei Simptomele diabetului la femei se pot dezvolta la vârste diferite.

Alinierea la standardele internaţionale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei romăneşti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore şi de bază pentru categorii de ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaţionale.

La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii şi criterii:- Principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică.

Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărţire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire nivelul şcolii absolvite ;- nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi;- felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.

Posibilitatea utilizării clasificării în comparaţiile internaţionale. OCUPAŢIA este activitatea utilă, aducătoare de venit în bani sau naturăpe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru această sursă de existenţă.

Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin: funcţia sau meseria exercitată de aceasta. În clasificarea de faţă, funcţiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.

  • Detalii Masajorul poate fi controlat printr-o telecomandă cu un ecran LED de mare fidelitate.
  • Nou joc pentru iPad va ajuta pentru a corecta viziune | bodyandbijoux.ro
  • Pentru acest scop am folosit un joc de aventura gratuit split imagine pentru fiecare ochi.
  • ORDIN (A) 17/04/ - Portal Legislativ
  • Я работаю у них в энциклопедическом департаменте, помогаю создавать программы, визуально воспроизводящие основную информацию о сотнях тысяч видов существ, представленных в Эмбриобанке.
  • Viziune plus și minusuri

MESERIA este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii.

Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. Pentru definirea corecta a noţiunii de ocupaţie şi evitarea confuziei, este necesar să se definească şi noţiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupaţie, iar în altele nu.

Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare. Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de restaurarea completă a vederii în just, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii.

CODUL UNEI OCUPAŢII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifră va reprezenta grupa majoră;- a două cifră va reprezenta subgrupa majoră;- a treia cifră va reprezenta grupa minoră;- a patra cifră va reprezenta grupa de bază;- ultimele două cifre identifică ocupaţia în cadrul grupei de bază.

Necesitatea noii clasificări a ocupaţiilor din RomâniaClasificări ale ocupaţiilor s-au mai facut în ţara noastră, având la bază criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat.

Se pot exemplifica:- gruparea ocupaţiilor după locul de muncă;- gruparea ocupaţiilor după unitatea economico-socială;- gruparea muncitorilor şi personalului operativ din comerţ şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale industriei. Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupaţiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsura, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activităţii persoanelor ocupate.

În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupaţiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii şi comerţ;- funcţii specifice personalului economic şi de evidenţă care cuprind funcţii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite;- funcţii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistenţei sociale, sportului, care cuprind funcţii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele.

Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate ţările şi în primul rând pentru România, este determinată în principal de: a apariţia de ocupaţii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.

Pentru facilitarea comparaţiilor internaţionale, dar şi a reflectării restructurărilor ce ţin de trecerea la economia de piaţă, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupaţiilor din România cu cea a ţărilor din Uniunea Europeană.

restaurarea completă a vederii în just

Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanţă tehnică, din partea unei echipe de experţi britanici, în cadrul unui contract de asistenţă tehnică finanţat de Banca Mondială. Clasificarea Ocupaţiilor din România COR are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internaţional şi recomandările corpului de experţi britanici ai Uniunii Europene şi O. Pentru realizarea clasificării şi descrierea ocupaţiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor recomandată de UE ISCO COM ;- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO 88 ;- Nomenclatorul ocupaţiilor utilizat pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din şi ;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anulcompletat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Naţional de l'emploi - Bruxelles;- Legislaţia în vigoare privind denumirea funcţiilor, meseriilor şi stabilirea salariilor;- Informaţiile culese de la diferiţi agenţi economici, privind lista ocupaţiilor specifice acestora.

Comparativ cu clasificările internaţionale, varianta româneasca COR prezintă următoarele grupări:ISCO 88 ISCO 88 COM COR10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; grupe minore; grupe minore; grupe minore; grupe de bază; grupe de bază; grupe de bază.

restaurarea completă a vederii în just este 3 v dăunător pentru vedere

Încadrarea ocupaţiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în funcţie de criteriile de clasificare, astfel Grupele 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt considerate la acelaşi nivel de instruire 2, iar grupele 2 şi 3 corespund unor niveluri de instruire diferenţiate 4 şi respectiv 3. În definiţiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători" grupa majoră 1 şi la "Forţele armate" grupa majoră 0nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ţinând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică şi atribuţiile de conducere, respectiv obligaţiile militare.

Totuşi, subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupaţii cu niveluri de pregătire similare.

Навигация по записям

Nivelul de competenţă şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază din cadrul grupei majore 1. Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 2 şi 8.

Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 3, 7 şi 8. Respectând criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore şi grupe de bază ce se consideră necesare, specifice activităţilor ocupaţionale din ţara noastră şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A.

Grupa minoră - cod - Ingineri în industria lemnului şi materialelor deconstrucţii materiale oxidice cu două grupe debază:Grupa de bază - cod - Ingineri în industria lemnului;Grupa de bază - cod - Ingineri în industria materialelor de construcţii materiale oxidice.

Faptul că numărul ocupaţiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe. Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de bază, care cuprind funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare codurile Motivaţia introducerii acestora constă în: a faptul că în cadrul grupei majore 1 funcţii de conducere există o grupă de bază care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea funcţiilor corespunzătoare, de execuţie din acest sector de activitate; Grupa minora - cod - Tehnicieni în industria lemnului şi materialeloroxidice materialelor de construcţiicu douăgrupe de bază:Grupa de bază - cod - Tehnicieni în industria restaurarea completă a vederii în just de bază - restaurarea completă a vederii în just - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.

Din grupa de bază ISCO 88 COM - Gradinări, horticultori şi lucrători înpepiniere s-au constituit două grupe de bază:Grupa de bază - cod - Arboricultori şi floricultori;Grupa de bază - cod - Viticultori şi pomicultori.

Masajor pentru ochi cu termoterapie, magnetoterapie și muzicoterapie

Din grupa de bază ISCO 88 COM - Crescători de animale şi alţi lucrătorineclasificaţi s-au constituit trei grupe de bază:Grupa de bază - cod - Apicultori şi sericicultori;Grupa de bază - cod - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de bază - cod - Crescători de animale mici.

Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupaţiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 COM din care s-au desprins şi care sunt eterogene. Noile grupe restaurarea completă a vederii în just ocupaţii introduse în varianta românească a clasificării, faţă de ISCO 88 COMau determinat: a cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de baza cu 43; Clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu usurinţă conversia datelor despre ocupaţii în sistemul de clasificare ISCO 88 COM şi ISCO 88, şi agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea şi întreţinerea "la zi" a ediţiei actuale, pe măsura apariţiei dispariţiei unor ocupaţii.

Modul de utilizare a clasificării ocupaţionale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii, la nivel macro- sau microeconomic, şi este destinată, în principal, clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate cu privire la populaţia ocupată, şomeri, locuri vacante etc.

Modul în care este concepută şi sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului şi codului fiecărei ocupaţii în cadrul clasificării. Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupaţiilor din România, fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaţionale pentru plus și minus la vedere clasificări şi schiţează câteva din principalele utilizări ale acesteia.

Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conţine clasificarea sistematică a ocupaţiilor, precum şi o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare. Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic restaurarea completă a vederii în just denumirilor solvent și viziune, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării şi codului corespunzător.

Indexul alfabetic al ocupaţiilor cuprinde totalitatea ocupaţiilor din clasificarea sistematică, precum şi codul numeric al acestora. Pentru a identifica o anumita ocupaţie în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România şi a stabili grupa de bază, grupa minoră, subgrupa majoră şi grupa majoră în care se incadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscută denumirea corectă a ocupaţiei se va căuta miopie și hipermetropie a indexul alfabetic ocupaţia şi codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de bază şi celelalte diviziuni ale clasificării;- dacă nu este cunoscută denumirea corectă a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic o ocupaţie înrudită a cărei denumire corectă este cunoscută şi prin intermediul acesteia se va identifica grupa de bază în care se regăseşte ocupaţia căutată.

Descrierile ocupaţiilor, în mod obişnuit, constau în titlul ocupaţiei însoţit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică. Titlul ocupaţiei poate fi considerat ca având un cuvânt cheie şi alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanică fină, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupaţiei şi mecanică fină cuvintele care descriu ocupaţia.

Cuvântul cheie serveşte drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupaţia. În exemplul de mai sus ocupaţiile inginereşti se găsesc în grupa majoră 2. În aceasta grupă majoră inginerii sunt înscrişi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni şi ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minoră "Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii ", iar inginerii mecanici în grupa de bază "Ingineri mecanici".

Parcurgând lista ocupaţiilor din grupa de bază se găseşte şi ocupaţia de inginer mecanică fină, cod O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităţilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informaţiile cu privire la calificările persoanelor aflate în restaurarea completă a vederii în just sunt codificate şi centralizate utilizând clasificarea ocupaţiilor din România COR.

restaurarea completă a vederii în just restaurare în caz de deficiență de vedere

Prin viziunea umană noaptea informaţiilor privind ocupaţiile anterioare ale şomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de bază.

În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupaţiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupaţii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociată clasificării activităţilor economiei naţionale CAENasigură date referitoare la structura ocupaţiilor pe activităţi în economia naţională;- asociată clasificării instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii acestora, asigură date referitoare la structura ocupaţiilor după nivelul de instruire;- asociată clasificării unităţilor administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupaţiilor în profil teritorial.

Clasificarea ocupaţiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piaţa muncii, ca de exemplu structura ocupaţională a şomerilor şi orientarea forţei de muncă, oferind un plus de cunoaştere în domeniile analizate. GRUPA MAJORĂ 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământ de diverse grade, teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.

GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice inclusiv ingineria şi tehnologiaştiinţelor vieţii inclusiv profesiunile medicaleprecum şi stiinţelor sociale şi umaniste.

Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale, exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios. GRUPA MAJORĂ 4Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregâtire medie şi eventual cursuri de specializare, înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casă; furnizează informaţii clienţilor în legatură cu organizarea de călătorii, s.

GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţiLucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora restaurarea completă a vederii în just şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igienă personală coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură ; organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor restaurarea completă a vederii în just delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.

GRUPA MAJORĂ 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de gradină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blană şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultivă şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.

GRUPA MAJORĂ 7Mesteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.

Majoritatea ocupaţiilor din această grupa necesită cunostinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare. Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrari; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întretinerea bucăți de restaurare a vederii repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.

GRUPA MAJORĂ 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii conducătorii la instalaţii, maşini şi asamblorii conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie.

Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de restaurarea completă a vederii în just a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.

GRUPA MAJORĂ 9Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor, colectarea gunoaielor, curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcţii, lucrări publice şi restaurarea completă a vederii în just industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală.

Simptomele palpitațiilor afectează amețirea vederii

Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială. GRUPA MAJORĂ 0Forţele armateForţele armate cuprind persoanele care, în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislaţia în vigoare, prestează activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civilă.

În această grupă se incadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviaţiei sau ale altor arme sau servicii, precum şi cele recrutate pentru o perioadă reglementară, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii. Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituţii publice cu atribuţiuni de apărare: vameşii şi membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucţie sau exerciţiu militar; cadrele militare în rezervă rezervişticare nu mai sunt în serviciul militar activ.

Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională. Descrierea grupelor restaurarea completă a vederii în just ocupaţii - în structura arborescentă - sub raportul competenţelor profesionaleIII.