consonanta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Dezvoltarea viziunii consonante

Creșterea consumului de produse agroalimentare de calitate la nivel mondial deschide perspective excelente pentru sectorul agricol autohton de a spori contribuția sa la dezvoltarea sectoarelor adiacenteprecum sectorul bancar sau cel al protecției sociale. Din experiența anilor precedenți putem constata că Republica Moldova poate oferi produse dezvoltarea viziunii consonante calitative, cu valoare adăugată înaltă, la un preț accesibil.

Menținerea unui nivel de trai decent al populației și a capacității de ocupare a forței de muncă în localitățile rurale și îmbunătățirea calității vieții rurale trebuie sa fie una din principalele priorități ale Guvernului. În acest proces, rolul central revine viabilității sectorului agroalimentar, consolidării economiei locale și a comunităților locale din mediul rural, dezvoltării satelor și a gospodăriilor țărănești.

Pentru a crea condiții favorabile de trai într-un mediu rural se impune elaborarea unei politici consecvente și cuprinzătoare de dezvoltare rurală și agricolă.

Traducere "Viziunea" în engleză

Zonele rurale ale Republicii Moldova se vor reface păstrîndu-și, totodată, tradițiile și valorile, iar agricultura diversificată a țării va produce alimente sănătoase, protejînd peisajul natural și oferind oportunități adecvate de muncă.

Drept urmare, tot mai mulți tineri vor alege mediul rural pentru trai și muncă.

videoclip care testează vederea

În contextul oportunităților naționale și regionale de dezvoltare a sectorului agricol este necesară prioritizarea resurselor pentru sectorul respectiv în modul în care acestea pot fi axate pe stimularea producerii bunurilor cu valoare adăugată înaltă și pe retehnologizarea fermelor existente.

Mediul macroeconomic al Republicii Moldova este unul similar cu cel al țărilor est-europene, dar diferit de mediul macroeconomic al noilor state membre ale UE şi al statelor devenite membre ale UE după Volumul producției agricole înregistrează o creștere lentă şi instabilă, determinată de factori externi condiţii climatice, prețul la input-urile de bază.

Viziunea strategică - Strategia naţională de dezvoltare: 7 soluţii

Una dintre cauzele principale o constituie dependenţa agriculturii de condițiile climatice — seceta a devenit destul de comună în ultimii ani. Producția vegetală pare deosebit de vulnerabilă la stresurile climatice. Anii de secetă severă din Republica Moldova, și au avut un impact dezastruos asupra majorităţii culturilor. Instabilitatea accentuată a producției agricole constituie o reflectare a dezvoltării slabe a instrumentelor de diminuare a riscurilor legate de condiţiile climatice, inclusiv de accesul insuficient la irigare, de nivelul scăzut de aplicare a tehnologiilor agricole moderne cum ar fi cele privind soiurile rezistente la secetă, instrumentele de protecție antigrindină și lipsa unor sisteme de asigurare inovatoare în agricultură cum ar fi programele de asigurare bazate pe indici pentru riscuri meteorologice.

Un alt motiv ce cauzează încetinirea producției agricole este pus dezvoltarea viziunii consonante legătură cu crizele economice, preţurile la input-uri de exemplu, fertilizanţi, combustibil, mașinigenerînd situații dificile pentru producătorii agricoli. Rentabilitatea scăzută în sectorul agricol este determinată de mai mulţi factori, printre care degradarea solului şi poziția dominantă a culturilor cu valoare redusă în producția agricolă în detrimentul culturilor cu valoare înaltă.

Motivele de concentrare asupra producției de cereale includ mecanizarea pe scară largă, cerințele de capital relativ reduse, intensitatea redusă a muncii, piețele de încredere și oportunitățile de profit, precum și necesitatea limitată de irigare. Toți acești factori demonstrează că anume întreprinderile agricole mari reprezintă forma dominantă de organizare în producția de cereale. Agricultura Republicii Moldova nu cultivă produse cu valoare adăugată înaltă, cauză fiind cerințele sporite de investiții, potențialul de irigare limitatprecum și cerințele stricte de siguranță a alimentelor.

Situația descrisă din agricultură are un impact direct asupra nivelului de trai din spațiul rural, forța de muncă din sectorul respectiv fiind preponderent de la sate.

Actualmente, zonele rurale se confruntă cu lipsa de resurse și de potențial necesare pentru creșterea nivelului de trai al populației. Insuficiența facilităților de procesare a producției, de tehnologii și de consolidare a producției agricole diminuează veniturile populației antrenate în agricultură figura 3.

Migrația intensivă și creșterea șomajului la sate constituie o consecință și concomitent o cauză a existenței unei agriculturi de dezvoltarea viziunii consonante în spațiul rural. În acest sens, politicile de stimulare a activităților agricole și nonagricole în spațiul rural vor contribui decisiv la diminuarea migrației și a șomajului. Creșterea competitivității produselor agricole poate avea loc doar prin creșterea permanentă a productivității, prin adoptarea noilor tehnologii, dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și prin ridicarea calității produselor propuse consumatorului.

Toți acești indicatori pot fi atinși în condițiile unei finanțări continue a sectorului prin intermediul subvențiilor și al fondurilor de asistență externă, inclusiv prin fondurile UE preconizate pentru acest sector.

În vederea utilizării eficiente a fondurilor de finanțare pentru agricultură, Guvernul va continua să dispună de instrumentul creat înși anume de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pe parcursul ultimilor ani s-a demonstrat transparența și eficiența acestui mecanism în finanțarea directă a fermierilor și a activităților agricole ale acestora.

Scopurile trasate vor fi realizate în baza a trei priorități dezvoltarea viziunii consonante, și anume: i creșterea competitivității prin modernizarea și integrarea pieței; ii asigurarea gestionării durabile a resurselor dezvoltarea viziunii consonante în agricultură; iii îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

dezvoltarea viziunii consonante

Drept consecință a realizării priorităților prezentate vom obține: sector competitiv de agrobusiness restructurat şi modernizat, condiții de viață și de muncă în zonele rurale îmbunătățite, activități agroalimentare existente în armonie cu mediul natural prin menținerea biodiversității, a valorilor culturale și tradițiilor pentru generațiile viitoare.

Pentru fiecare din dezvoltarea viziunii consonante menționate, Guvernul va aplica măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Creșterea competitivității prin modernizarea și integrarea pieței va fi realizată prin: modernizarea lanțului agroalimentar în scop de conformare la cerințele UE privind siguranța alimentelor și la standardele de calitate; facilitarea accesului la piețele de capital, la input-uri şi la output-uri pentru fermieri; reformarea sistemului învățămîntului, cercetărilor științifice și serviciilor de extensiune în sectorul agroalimentar şi crearea sistemului integrat de informare în agricultură; actualizarea curriculelor din educație și a sistemului de calificare profesională în scop de dezvoltare a sistemului de instruire și cercetare în conformitate cu cerințele economiei.

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură va fi posibilă prin realizarea următoarelor măsuri: sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei; sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor ecologice și a biodiversităţii; sprijinirea adaptării la schimbările climatice și a atenuării efectelor acestora.

Măsurile pentru îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural vor fi: sporirea investițiilor în infrastructura fizică și de servicii dezvoltarea viziunii consonante mediul rural; creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă în domeniul nonagricol și sporirea veniturilor în mediul rural; stimularea implicării comunității locale Viziunea lui Riddick dezvoltarea rurală.

Principalele beneficii vor consta în majorarea exportului de produse cu valoare adăugată înaltă, creșterea investițiilor locale și străine în economia națională, dezvoltarea unui sector de servicii calitativ, în special a serviciului de transport și comunicații, lărgirea accesului la finanțare din partea sectoarelor bancar și nonbancar.

Creșterea competitivității produselor agricole va contribui, de asemenea, la dezvoltarea economică prin majorarea valorii reale a producției agricole, prin creșterea PIB-ului și a altor indicatori macroeconomici dependenți de productivitatea și calitatea producției agricole.

despre vederea slabă

Totodată, rezultatele după 40 de ani viziunea s-a îmbunătățit vor fi estimate în baza unor criterii orizontale tangibile precum: durabilitatea: oportunități egale și solidaritate cu generațiile prezente și viitoare; protejare a patrimoniului cultural și natural, folosire durabilă și rațională a resurselor, păstrare a calității acestora pentru a asigura o bunăstare echitabilă; o dezvoltare echilibrată din punctul de vedere al mediului ambiant, sub aspect economic și viziunea a început să se așeze brusc coeziunea teritorială și socială: nivelarea zonelor periferice dezavantajate prin dezvoltarea patrimoniului și particularităților locale, păstrînd în același timp valorile ecologice ; cooperare și scopuri comune, inclusiv dezvoltarea viziunii consonante a identității locale; uniformizare a șanselor legate de traiul în regiunile rurale.

Dezvoltarea durabilă a agriculturii va fi caracterizată de introducerea practicilor prietenoase mediului, care vor îmbunătăți indicatorii ecologici și vor permite obținerea producției de calitate.

Traducere "consonanta" în engleză

Republica Moldova va fi recunoscută drept un producător de bunuri ecologice, consumatorul local și cel european fiind siguri de calitatea acestora pentru nutriție și sănătate.

Vor fi diminuate efectele fenomenelor climaterice negative, precum sînt seceta sau înghețurile, care se manifestă frecvent pe teritoriul țării și care actualmente cauzează un prejudiciu considerabil fermierilor la compartimentul productivitate și calitate a producției.

Despre dezvoltarea caracterului - #EPV 17

În acest sens, resursele naturale precum solul, mineralele existente, spațiile verzi, pășunile vor fi utilizate eficient cu suportul noilor practici și tehnici ale agriculturii conservative. Liberalizarea regimului comercial cu UE va conduce la diversificarea piețelor de export pentru producția agricolă și pentru industria alimentară, fapt care va condiționa creșterea investițiilor și a exporturilor pe termen mediu și lung.

Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale va contribui la consolidarea comunităților locale, la dezvoltarea infrastructurii de procesare a producției la sate, precum și la modernizarea lanțului agroalimentar.