Traducere "improve efficiency" în română

Ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea

  • Există însă şi segmente care sunt trecute adeseori cu vederea.
  • Viziune plus medicină
  • improve efficiency - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Vertiv identifică soluţii pentru a îmbunătăţi infrastructura IT din spitale – ClubIT&C
  • Partea de restaurare a vederii 4
  • Ţinând cont de numeroasele proiecte naţionale şi internaţionale in derulare, o abordare regională ar putea îmbunătăţi eficienţa şi propaga resursele limitate.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie în vederea adoptării Directivei UE În pofida faptului că transportul rutier este principalul contribuitor la aceste efecte negative, se estimează că transportul rutier de mărfuri va crește cu 60 la sută ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea în anul Pentru a reduce și mai mult efectele negative ale transportului rutier de mărfuri, ar trebui încurajate cercetarea și schimbul de bune practici între statele membre care oferă soluții pentru o mai bună direcționare, optimizarea rețelei, creșterea eficienței încărcăturilor și posibilitatea taxării costurilor externe.

Deficiențele în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei respective, în special exprimarea ambiguă și dispozițiile caduce, precum și domeniul de aplicare limitat al măsurilor sale de sprijin, precum și obstacolele birocratice și protecționiste din sectorul feroviar, au redus semnificativ impactul acesteia.

Cu toate acestea, efectul negativ al operațiunilor de transport rutier național și, în special, emisiile de gaze cu efect de seră și congestionarea traficului au un impact ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea de frontierele naționale. Derogarea de la normele privind cabotajul rămâne totuși limitată la operațiunile internaționale de transport combinat între state membre.

Statele membre vor trebui să realizeze controale eficace, menite să asigure respectarea normelor în cauză, precum și să promoveze condiții sociale și de muncă armonizate în diferitele moduri de transport și în diversele state membre.

Condițiile de reglementare ar trebui să asigure echivalența între transportul combinat internațional și transportul internațional unimodal și, respectiv, transportul național combinat și transportul național unimodal. Trebuie, de asemenea, să se asigure protecția socială a conducătorilor auto care efectuează activități în alt stat membru. Segmentele rutiere ar trebui să fie considerate parte integrantă a unei operațiuni unice de transport combinat. În special, normele privind operațiunile de transport internațional prevăzute în respectivele directive ar trebui să se aplice segmentelor rutiere care fac parte dintr-o operațiune de transport combinat internațional.

În plus, în cazul operațiunilor de cabotaj, normele referitoare la cabotaj prevăzute în Regulamentul CE nr. Definiția respectivă a suscitat numeroase dificultăți de aplicare ca urmare a diferitelor interpretări și a dificultăților specifice de stabilire a condițiilor necesare pentru punerea sa în aplicare. Ar fi util să se elimine aceste ambiguități, asigurându-se în același timp menținerea unei anumite marje de flexibilitate.

Traducere "improve efficiency" în română

Segmentele de transport feroviar și de transport maritim scurt sunt efectuate pe distanțe prea lungi pentru a fi competitive cu transportul exclusiv rutier.

Această distanță minimă asigură, de asemenea, excluderea din domeniul de aplicare a unor operațiuni specifice, precum traversările scurte cu feribotul sau transportul maritim la adâncime, care ar avea loc oricum. Cu toate acestea, date fiind aceste limitări, un număr de operațiuni efectuate pe căile navigabile interioare în jurul porturilor și în aglomerări sau în jurul acestora, care contribuie în mare măsură la decongestionarea rețelelor de transport în porturile maritime și în hinterlandul imediat și la reducerea presiunilor asupra mediului în aglomerări, nu sunt luate clonare etică considerare în vederea efectuării operațiunilor de transport combinat.

Prin urmare, ar fi util să se elimine această distanță minimă, menținând, în același timp, excluderea anumitor operațiuni, precum cele care includ transporturile maritime la adâncime sau traversările cu feribotul pe distanțe scurte.

Pe de altă parte, capacitatea de a identifica unitățile de încărcare prin intermediul standardelor existente ar putea accelera manipularea acestora în terminale și ar putea facilita fluxul operațiunilor de transport combinat, pentru a asigura facilitarea manipulării unităților de încărcare definite și pentru a garanta că acestea sunt adaptate la evoluțiile viitoare.

Elementele de probă necesare pentru a dovedi că o operațiune de transport combinată combinat are loc ar trebui să fie de asemenea clarificate, precum și mijloacele prin care sunt furnizate aceste elemente.

Îmbunătățirea vederii cu exerciții yoga

Utilizarea și transmiterea informațiilor electronice privind transportul, care ar trebui să simplifice furnizarea de dovezi pertinente și prelucrarea lor de către autoritățile relevante, ar trebui încurajate pentru a elimina treptat folosirea documentelor pe suport de hârtie în viitor.

Formatul utilizat ar trebui să fie de încredere și autentic. Cadrul de reglementare și inițiativele de simplificare a procedurilor administrative, precum și digitalizarea aspectelor legate de transport, ar trebui să țină seama de evoluțiile la nivelul Uniunii. Astfel de măsuri ar trebui extinse la operațiunile de transport combinat care acoperă transportul pe căi navigabile interioare și transportul maritim.

ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea

Alte tipuri de măsuri relevante, cum ar fi măsurile de sprijin pentru investițiile în infrastructură și în tehnologiile digitale sau diferitele măsuri de sprijin economic ar trebui să fie, de asemenea, susținute. În ceea ce privește tehnologiile digitale, ar fi trebui să se prevadă o perioadă de tranziție pentru dematerializarea documentelor care atestă efectuarea transportului combinat.

joc de flori tratează vederea vederea îmbunătățește liliecii

În această perioadă, instrumentele autorităților de control ar trebui adaptate din punct de vedere tehnologic. Statele membre ar trebui să acorde prioritate investițiilor în terminale de transbordare pentru a reduce congestionarea traficului rutier, a atenua izolarea zonelor industriale care nu dispun de astfel de infrastructuri, a îmbunătăți accesibilitatea și conectivitatea digitală și fizică a instalațiilor de manipulare a mărfurilor. Actuala distribuție și acoperire a terminalelor de transbordare în Uniune, cel puțin de-a lungul rețelei TEN-T centrale și cuprinzătoare existente este încă insuficientă, însă capacitatea terminalelor de transbordare existente a început să își atingă limitele și va trebui să se dezvolte pentru a face față creșterii traficului global de mărfuri.

Investițiile în capacitatea terminalelor de transbordare ar putea reduce costurile globale de transbordare și, prin urmare, ar putea produce un transfer modal derivat, așa cum s-a demonstrat în unele state membre.

  1. Cum să restabiliți viziunea pentru
  2. Tabel cu vedere completă
  3. Он несколько раз постучал по корпусу действующего котла.

Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze, în coordonare cu statele membre învecinate și cu Comisia, că se vor extinde, dacă este necesar, terminalele de transbordare existente și se vor construi sau vor fi puse la dispoziția cum să dezvolți viziunea artistică de transport mai multe terminale de transbordare pentru transportul combinat și o capacitate suplimentară de transbordare sau se vor instala puncte de transbordare în zonele în care acestea sunt necesare.

Acest lucru ar stimula utilizarea alternativelor la transportul de mărfuri și ar duce la creșterea transferului modal, astfel încât operațiunile de transport combinat să devină mai competitive decât operațiunile de transport exclusiv rutier.

ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea

Creșterea acoperirii și a capacității terminalelor de transbordare ar trebui, cel puțin, să fie stabilită de-a lungul rețelelor TEN-T centrale și cuprinzătoare existente.

Ar trebui să existe, în medie, cel puțin un terminal de transbordare corespunzător pentru transportul combinat, care să se afle la maximum  km de orice loc de transbordare din Uniune. Astfel de măsuri pot include, printre altele, reducerea anumitor impozite sau taxe de transport, a granturilor, granturi pentru unitățile unitățile de anomalii de dezvoltare ale organelor vederii intermodale transportate efectiv în cadrul operațiunilor de transport combinat sau rambursarea parțială a costurilor de transbordare.

Astfel de măsuri ar putea include încurajarea integrării sistemelor conectate și a automatizării operațiunilor, precum și a investițiilor în logistica digitală, sistemele inovatoare de manipulare a mărfurilor, tehnologiile informației și comunicațiilor și sistemele inteligente de transport, în vederea facilitării fluxurilor de informații.

Astfel de măsuri ar putea include și stimularea performanței de mediu, eficacității și a sustenabilității transportului combinat, prin promovarea utilizării de vehicule nepoluante sau cu emisii scăzute și de combustibili alternativi, sprijinind eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile de-a lungul lanțului de transport combinat și reducând neplăcerile cauzate de transport, cum ar fi zgomotul. Utilizarea mai sistematică a soluțiilor digitale, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor și a program de tratament cu miopie conectate inteligente, ar facilita schimbul de date, ar contribui la îmbunătățirea eficienței și costului operațiunilor de transbordare și ar reduce timpul necesar pentru acestea.

Ajutoarele de stat facilitează dezvoltarea activităților economice, în cazul în care nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun, în sensul articolului  alineatul  3 litera  c din TFUE și sunt un instrument util pentru promovarea realizării unor proiecte importante de interes european comun în sensul articolului  alineatul  3 litera  b din TFUE. Prin urmare, în astfel de cazuri, Comisia ar trebui să ia în considerare o derogare parțială pentru statele membre de la ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea de a informa Comisia prevăzută la articolul  alineatul  3 din TFUE.

Autentificare - bodyandbijoux.ro

Ar trebui luate măsuri corective în funcție de necesități. Comisia ar trebui să realizeze, pe baza informațiilor comunicate de statele membre, o evaluare a diferitelor măsuri luate de statele membre și a eficacității acestora și ar trebui să promoveze schimbul de bune practici.

ce operațiuni există pentru a îmbunătăți vederea

În acest scop, Comisia ar trebui să evalueze în mod regulat progresele legate de creșterea ponderii transportului combinat în fiecare dintre statele membre, pe baza informațiilor comunicate de către acestea și ar trebui, dacă este necesar, să prezinte o propunere de modificare a prezentei directive în vederea realizării obiectivului la nivelul Uniunii.

Pentru a veni în sprijinul unei astfel de transparențe și pentru a promova o mai bună cooperare, ar trebui să se identifice autoritățile competente din fiecare stat membru.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie privind o mai bună legiferare Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. Ea nu se aplică transportului unei unități de încărcare goale, nici transportului până la punctul de colectare a mărfurilor sau de la punctul de livrare a mărfurilor. O astfel de depășire ar trebui justificată în mod corespunzător în conformitate cu articolul 3 alineatul 2 litera ea.